Logo biegu

MARATON I BIEG SZTAFETOWY SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

IV MARATON SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
BYDGOSZCZ – GÓRSK
  6
października 2019 r. - dystans  42,195  km

 

I. Cele:

 1. Oddanie hołdu Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce.
 2. Przybliżenie biegaczom ostatniej męczeńskiej drogi bł. ks. J. Popiełuszki.
 3. Upamiętnienie kapelana NSZZ Solidarność.
 4. Ukazanie biegaczom połączenia modlitwy z bieganiem, doświadczenia biegowej pielgrzymki.
 5. Ofiarowanie swojego trudu i czynne zaangażowanie się do modlitwy podczas biegu, w intencjach własnych i innych osób tworząc tym samym jedną wspólnotę chrześcijańską.
 6. Połączenie Maratonu Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki z XXVII Biegiem Sztafetowym Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

II.             Organizatorzy:

 1. Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej
 2. Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bydgoszczy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11, 85-796 Bydgoszcz,
 3. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”

III.            Biuro zawodów:

 1. W imieniu Organizatorów bieg realizuje i obowiązki Biura pełni od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 5 października 2019r. Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bydgoszczy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W dniu 6 października 2019r., Biuro zawodów zostanie udostępnione biegaczom na terenie Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy ul. Popiełuszki 3, od godz. 7:45 do godz. 8:45, w oznaczonym miejscu (namiot organizatorów).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, po pozytywnej weryfikacji wszyscy zawodnicy otrzymają w dniu biegu pakiet startowy.
 4. Brak weryfikacji zawodnika w Biurze zawodów, wiąże się z rezygnacją biegacza w maratonie.

IV.            Termin i miejsce:

 

6 października  2019r. – Parafia p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, ul. ks. J. Popiełuszki 3 w Bydgoszczy.

7:45 – 8:45       Odbiór pakietów startowych w namiotach przy kościele,

9:00                   Msza święta w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników,

10:00                 Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego,

10:15                 BYDGOSZCZ START uczestników MARATONU SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI,

14:25 – 14:45  GÓRSK META przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki,

15:15                 Wspólny obiad,

16:30                 Zakończenie biegu, wyjazd autokarów do Bydgoszczy,

V.            Trasa:

 

Zróżnicowana: asfalt – 90%, kostka polbruk i bruk – 10%. Trasa oznaczona co 1 km poziomymi znakami. Trasę będzie zabezpieczać Policja. Trasa nie posiada atestu PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. Limit czasu  4 godziny 30 minut od momentu startu. Punkty odżywiania będą na całej trasie około 10 km, 20km, 30km i 40km. W razie niedyspozycji biegacza na trasie, istnieje możliwość przerwania biegu i dojechania do mety autokarem, który będzie jechał za grupą biegaczy.

VI.            Uczestnictwo:

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu maratońskiego lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 18 lat do dnia 6 października br. włącznie.  

VII.            Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do udziału w zawodach należy przesyłać do dnia 30.09.2019r. lub wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 150 osób na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez wypełnienie formularza na stronie Internetowej biegu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia limitu, w takim przypadku informacja zostanie opublikowana na stronach internetowych maratonpopieluszki.pl
 3. Opłata startowa wynosi 20,00 zł brutto,
 4. Zawodnik zostanie umieszczony na liście po dokonaniu wpłaty. Lista będzie udostępniona na stronach: maratonpopieluszki.pl
 5. Opłata startowa będzie przyjmowana do dnia 30 września 2019r. dlatego w dniu biegu nie będzie możliwości dokonania wpłaty w Biurze Zawodów.
 6. Wpłata za bieg przyjmowana będzie na konto współorganizatora: Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”, ul. Wełniany Rynek 5, 85-036 Bydgoszcz, nr konta: 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 wraz z dopiskiem „opłata startowa-maraton” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej
 7. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za bieg, ale istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Biegacz, który dokonał opłaty startowej dostarczy pisemną informację o danych biegacza, który wystartuje w ramach dokonanej wpłaty.
 8. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i dokonanie opłaty startowej na konto współorganizatora – osoba, która spełni te warunki zostanie wpisana na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania rejestracji, jednak w nieprzekraczającym terminie obowiązującego wpisowego. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej MARTONU i wyświetlenia jego nazwiska na stronie internetowej.
 9. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb maratonu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 10. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VIII.            Klasyfikacja:

 

Bieg ma charakter wspólnotowy tworząc jedną zwartą grupę. Bieg bez pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc, utrzymując tempo biegu w granicach 5:40-6:00 min/km. Tempo biegu będzie równe z tempem biegu sztafetowego.

 

 

IX.            Pakiet startowy i nagrody:

 1. Wszyscy zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający: koszulkę techniczną, różaniec, wodę, słodycze, numer startowy, agrafki i worek.
 2. Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 3. Organizatorzy przewidują również wspólny posiłek na zakończenie biegu.

X.            Uwagi organizatorów:

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godzinie 9:00 w Bydgoszczy parafia p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników. Organizatorzy zapewniają przejazd autokarami z Górska do Bydgoszczy na miejsce STARTU, wyjazd z Górska od godz. 16.30 do godz. 17.00.
 3. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
 4. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej maratonpopieluszki.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
 5. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.
 6. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
 7. Sprawy bezpieczeństwa organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja.
 8. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora.
 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.
 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 11. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

 

XI.             Postanowienia końcowe:

 1. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 2. Podczas  biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy.
 3. Czoło biegu będzie prowadził radiowóz, za którym będą biegli uczestnicy maratonu i sztafety, natomiast karetka będzie zamykała kolumnę biegaczy, która nie może się rozciągać. Organizatorzy zabraniają wyprzedzania samochodu prowadzącego (zawodnik biegnie za szybko) jak również kontynuowania biegu za samochodem kończącym (zawodnik biegnie za wolno), niezastosowanie się do tego punktu skutkować będzie zakończeniem lub przerwaniem biegu przez zawodnika. Zawodnik, który zakończy lub przerwie bieg musi zająć miejsce w autokarze, który będzie jechał za karetką. Na kolejnym punkcie odżywiania, zawodnik, jeśli jest w stanie, może ponownie kontynuować bieg. Jeżeli zawodnik nie zastosuje się do powyższych ustaleń, to będzie kontynuował bieg na własną odpowiedzialność.
 4. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu.
 5. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki do godziny 8:45 w wyznaczonym autokarze, który będzie opisany jako DEPOZYT. Autokar z depozytem przejedzie do Górska w pobliżu mety. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni Organizator  nie odpowiada.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.